ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ.

ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ.

ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ.

ਐਸ.ਐਮ.ਟੀ.

ਰੀਫਲੋ ਸੋਲਡਿੰਗ (10 ਜ਼ੋਨ)

ਏਓਆਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ

ਏਓਆਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ

ਐਕਸ-ਰੇ

ਡੀਆਈਪੀ (ਹੋਲ ਟੋਲਣ ਦੁਆਰਾ)

ਵੇਵ ਸੋਲਡਿੰਗ

ਟੈਸਟਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ)

ਟੈਸਟਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ)

ਟੈਸਟਿੰਗ (ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ)

ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੈਂਬਲੀ

ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੈਂਬਲੀ

ਦਫਤਰ

ਦਫਤਰ

ਦਫਤਰ

ਦਫਤਰ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਲੀ / ਸੰਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਲੀ / ਸੰਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਲੀ / ਸੰਦ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟੀਕੇ